1. Firma Morplan

Spółka Morplan Limited prowadząca również działalność pod nazwą „Morplan Originals”, a uprzednio jako „Retif”, wpisana jest do brytyjskiego rejestru spółek pod numerem 03801026. Siedzibą spółki Morplan jest Harlow, adres korespondencyjny: PO Box 54, Temple Bank, Harlow, Essex CM20 2TS, Wielka Brytania. Strona internetowa Morplan dostępna pod adresem www.morplan.pl. Morplan jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem podatkowym VAT: GB740633941.

2. O niniejszym regulaminie

2.1. Warunki umowy zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich sprzedawanych przez Morplan towarów, innych niż towary wykonane na specjalne zamówienie lub dostosowanego do potrzeb indywidualnych Klienta, nabywanych drogą wszystkich możliwych kanałów sprzedaży (z wyłączeniem pośrednictwa Ebay oraz Amazon). Wyłącza się zastosowanie jakichkolwiek warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych wykorzystywanych przez Klienta, chyba że osoba upoważniona do reprezentowania Morplan wyrazi na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na jakiekolwiek odstępstwa od niniejszego Regulaminu.


2.2. Zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności Morplan, do której odnośnik zawarto w Regulaminie.

3. Warunki zawierania umów z Morplan

3.1. Klient może zamówić na odległość produkty znajdujące się w aktualnym katalogu Morplan lub na naszej stronie internetowej, przy uwzględnieniu czasu realizacji zamówienia, telefonicznie, faksem, pocztą, bezpośrednio w jednym z naszych punktów sprzedaży bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić złożone zamówienie i zaakceptować proponowane warunki dostawy produktów, zgodnie z Regulaminem. Morplan jest uprawniony do odmowy akceptacji zamówienia złożonego przez Klienta, jeśli narusza ono postanowienia niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia z jakimikolwiek zastrzeżeniami do Regulaminu skutkuje nieważnością złożonego zamówienia. W przypadku nabycia przez Klienta towaru w jednym z naszych punktów sprzedaży, Regulamin obowiązuje od chwili zawarcia umowy sprzedaży produktu.


3.2. W dalszej części Regulaminu wszystkie umowy sprzedaży zawarte z Klientami są nazywane umowami, niezależnie od sposobu zawarcia umowy sprzedaży. Z zastrzeżeniem punktu 4 Regulaminu, ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Kliencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, spółkę lub inny podmiot, składające zamówienie u Morplan i zawierające z Morplan umowę.


3.3. Nie uchybiając pozostałym warunkom Regulaminu, Morplan zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta w dowolnym momencie bez podawania przyczyny, w szczególności w sytuacji, gdy Klient zalega z zapłatą za towar uprzednio dostarczony przez Morplan. W przypadku anulowania zamówienia przez Morplan, Klient otrzyma zwrot kwot uiszczonych za niedostarczony towar (po ewentualnym uprzednim potrąceniu należności przysługujących Morplanowi w stosunku do Klienta).

4. Upoważnienie do zawierania umów

Osoba składająca zamówienie u Morplan oświadcza, że jest upoważniona do zawarcia w imieniu Klienta ważnej i prawnie skutecznej umowy z Morplan i dokonywania czynności prawnych wiążących w imieniu Klienta.

6. Dostawa towaru

6.1. Z wyłączeniem przypadków bezpośredniego nabycia produktów w jednym z naszych punktów sprzedaży Morplan, produkty mogą zostać dostarczone:

6.1.1. do jednego z naszych punktów sprzedaży (obecnie na terenie Wielkiej Brytanii), skąd Klient bądź zamówiony przez niego kurier dokona odbioru produktów


6.2 na adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem kuriera zapewnionego przez Morplan. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, a jej koszty zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Termin realizacji zamówienia jest szacunkowy, nie może on być traktowany jako wiążący, a jego zmiana nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Morplan. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od obowiązku doręczenia towaru w przypadku, gdy Klient zalega z płatnością lub płatność nie została dokonana w całości. Bez względu na przyczynę opóźnienia lub niedoręczenia dostawy (nie włączając zaniedbania ze strony Morplan), Klient ma prawo rozwiązać umowę sprzedaży po upływie 30 dni od szacowanej daty dostawy (lub daty dostawy wyraźnie określonej w zawartej umowie), z wyłączeniem okresów wstrzymywania dostaw oraz z zastrzeżeniem, że Klient nie jest uprawniony do rozwiązania umowy jeżeli zgodził się na dostawę w późniejszym terminie.


6.3 Morplan zastrzega sobie prawo do rozłożenia dostawy na kilka części i wystawiania osobnych faktur za każdą dostawę.


6.4 W przypadku zamówienia na inny adres niż adres punktu sprzedaży Morplan, dostawa jest realizowana poprzez dostarczenie Klientowi produktów pod adres wskazany w zamówieniu wyłącznie pod wejście do budynku na parterze. Dostawy odbywają się w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy. Po dwukrotnej nieudanej próbie doręczenia przesyłki, zostanie ona przekazana do magazynu, skąd Klient będzie musiał ją odebrać osobiście, bądź odesłana z powrotem do nadawcy na koszt Klienta.


6.5 Dostawa zakupionego towaru może być zrealizowana w dowolnym czasie licząc od momentu zawarcia umowy, a Klient nie będzie informowany o teminie dostawy z wyprzedzeniem. W przypadku zamówień produktów do punktu sprzedaży Morplan, Klient zobowiązany jest odebrać towar w punkcie sprzedaży w terminie 30 dni od odstawy.


6.6 Morplan nie ponosi odpowiedzialności za braki w zamówionym towarze (nawet spowodowanymi zaniedbaniem z naszej strony) jeśli Klient nie poinformuje Morplan o stwierdzonym braku w ciągu 48 godzin od odbioru przesyłki i nie potwierdzi tego na piśmie w ciągu 7 dni od dostawy.


6.7 Jakakolwiek odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność finansowa Morplan z tytułu dostawy niekompletnego zamówienia ogranicza się według naszego wyboru do zapewnienia przesyłki uzupełniającej bądź też do wystawienia noty kredytowej do wystawionej faktury.


6.8 W przypadku wysyłek międzynarodowych, Klient jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji dla potrzeb celnych oraz uiszczenia należności związanych z eksportem i importem produktów obowiązujących na terenie UK i w innych krajach. Przed wysyłką towarów Klient jest zobowiązany upewnić się, że zamówione produkty zgodnie z przepisami prawa mogą być przedmiotem międzynarodowej dostawy. Morplan nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia powyższych obowiązków przez Klienta.


6.9 Klient zobowiązany jest odebrać zamówiony towar w czasie odpowiednim, wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz do potwierdzenia odbioru przesyłki. W przypadku niewykonania obowiązku niezależnie od innych przysługujących praw i środków Morplan według swojego wyboru będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, albo przechowania produktów na koszt i ryzyko Klienta do czasu odbioru. Dany produkt może być uznany za dostarczony jeśli odbiór towaru w naszym punkcie sprzedaży nie nastąpił w przeciągu 30 dni licząc od momentu wysłania informacji o gotowości do odbioru.


6.10 W przypadku, gdy za uprzednią zgodą Morplan dostawa produktów będzie wykonywana przez przewoźnika wskazanego przez Klienta, Morplan nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie dostarczanych produktów, na co Klient wyraża zgodę wybierając taką formę dostawy.


8. Ceny

8.1 Z zastrzeżeniem punktów 8.3 i 8.4 ceny towarów sprzedawanych przez Morplan wyszczególnione są w aktualnym katalogu głównym oraz na naszej stronie internetowej. Co jakiś czas oferujemy ceny promocyjne na wybrane produkty. By skorzystać z promocji, należy podać odpowiedni kod przy dokonywaniu zakupu.


8.2 Ceny oferowanych produktów nie zawierają podatku VAT, ani opłat związanych z dostawą towaru, z zastrzeżeniem pkt 6.3.


8.3 Minimalna dopuszczalna wartość zamówienia wynosi 100 zł. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa niż 100 zł, Morplan wystawi Klientowi fakturę na kwotę minimalnego zamówienia, a Klient zobowiązany będzie do zapłaty kwoty 100 zł powiększonej o podatek VAT oraz do poniesienia opłat związanych z dostawą towaru.


8.4 W przypadku pojawienia się błędnej informacji o cenie w naszym katalogu lub na stronie internetowej, Morplan zobowiązuje się dołożyć starań, aby powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji w przeciągu 48 godzin od momentu złożenia przez niego zamówienia. W zaistniałych okolicznościach Klient będzie miał możliwość anulowania zamówienia jeśli nie wyrazi zgody na zakup towaru po wyższej cenie.

9. Warunki płatności

9.1 Z zastrzeżeniem punktu 9.3. Morplan wystawia fakturę na każdy wysłany produkt, a Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z faktury walucie wskazanej na fakturze wystawianej w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym produkty zostały dostarczone lub uznane za dostarczone. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty za zamawiany towar, nie później jednak niż w terminie wynikającym z wystawionej faktury.


9.2 Udostępnianie konta kredytowego Morplan dla Klientów, które ściśle podlega warunkom niniejszego Regulaminu, może zostać wstrzymane bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli Klient nie posiada konta kredytowego w Morplan, bądź stan posiadanych zasobów finansowych na w/w koncie nie pozwala Klientowi na relizacje zakupu, jest on zobowiązany do dokonania płatności za całkowitą wartość nabywanego towaru przed wysłaniem przez nas zamówienia. Faktura dotycząca takiego zakupu zostanie sporządzona z chwilą zawiązania umowy sprzedaży.


10. Jakość produktów

10.1 W przypadku, gdy Morplan nie jest producentem dostarczanych produktów, Morplan dołoży wszelkich starań, aby przenieść na Klienta uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji, przysługujące Morplan w stosunku do producenta lub naszego dostawcy.


10.2 W przypadku dostawy towarów wyprodukowanych przez Morplan, gwarantujemy:


10.2.1 jakość produktu satysfakcjonującą Klienta (rozumianą w kontekście zgodności z ustawą obowiązującą w Wielkiej Brytanii „Sale of Goods Act”z 1979 roku).


10.2.2 zgodność sprzedawanego towaru z celem jego przeznaczenia o ile Klient pisemnie określi w/w cel użytkowania towaru, a Morplan potwierdzi na piśmie, że sprzedawany towar odpowiada w/w celowi.


10.3 Morplan nie ponosi odpowiedzialności za odstępstwa od warunków wymienionych w punkcie 10.2 jeśli:

10.3.1 Klient nie zawiadomi nas o wadzie towaru w przeciągu 48 godzin. W przypadku telefonicznego zawiadomienia o wadzie, Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia wady w ciągu 7 dni od otrzymania dostawy i

10.3.2 Klient nie odeśle do nas wadliwego towaru w ciągu 14 dni w celu weryfikacji zasadności zgłoszenia wady. Towar zakupiony w naszym punkcie sprzedaży musi być zwrócony do tego samego sklepu, w którym został nabyty. We wszystkich innych przypadkach przed zwrotem towaru na adres naszej siedziby w Harlow należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta. W przypadku stwierdzeniu niezgodności towaru z umową sprzedaży, Morplan pokryje koszt zwrotu towaru. W przypadku dużego zamówienia możemy wyrazić zgodę na inspekcję produktu w miejscu dostawy.


10.4 Z wyłączeniem przypadków, w których produkt dostarczony przez Morplan spowodował obrażenia ciała, śmierć bądź szkodę w majątku, odpowiedzialność Morplan z tytułu rękojmi za wady produktu, nienależytego wykonania umowy lub naruszenia punktu 10.2 (nie wyłączając przypadków zaniedbania ze strony Morplan) ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad. W przypadku, gdy nie dostarczymy kolejnych produktów, które są zgodne z Regulaminem w przeciągu 30 dni od przyjęcia zwrotu odesłanych produktów Klient będzie uprawniony wyłącznie do odstąpienia od umowy sprzedaży.

11. Prawo zwrotu towaru

11.1 1 Zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 11.3 Klient ma prawo do zwrotu nabytego towaru (całości bądź części) w ciągu 14 dni licząc od dnia dostawy. W takim przypadku zostanie zwrócony koszt zamówienia pomniejszony o koszt przesyłki. Towar zakupiony w naszym punkcie sprzedaży musi zostać zwrócony do sklepu, w którym został nabyty. W innym wypadku należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta przed odesłaniem towaru na adres naszej siedziby w Harlow. Klient zostanie obciążony kosztem przesyłki zwrotnej. Zwracany towar nie może nosić śladów używania ani być uszkodzony oraz musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. W przypadku należności za inny produkt nabyty przez Klienta, Morplan wystawi notę kredytową do niewystawionej faktury w zamian za towar przyjęty zwrotu. Zgodnie z wyborem Klienta, Morplan chętnie wymieni zwracany towar na inny lub wystawi notę kredytową.


11.2 Po upływie 14-dniowego terminu zwrotu towaru, o którym mowa w punkcie 11.1, Morplan może według swojego uznania przyjąć zwrot towaru, jednakże w takim przypadku z przysługującej Klientowi należności zostanie potrącone co najmniej 15% + VAT wartości zwracanej kwoty.


11.3 Prawo zwrotu towaru określone w punkcie 11.1 nie dotyczy wszystkich naszych produktów. Lista produktów nieobjętych prawem zwrotu znajduje się w katalogu głównym oraz na naszej stronie internetowej.


11.4 Przy zwrocie towaru zgodnie z punktem 11 wcześniej zastosowane zniżki na całe zamówienie nie obowiązują. Przypadająca Klientowi do zwrotu należność zostanie pomniejszona o wartość uprzednio udzielonej zniżki.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1 Niezależnie od ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Morplan wynikających z innych postanowień niniejszego Regulaminu, poniższe postanowienia określają w sposób wyczerpujący odpowiedzialność finansową Morplan (w tym odpowiedzialność za działania i zaniechania naszych pracowników, przedstawicieli/agentów i podwykonawców) w stosunku do Klientów odnośnie:

12.1.1 jakiegokolwiek naruszenia warunków Regulaminu

12.1.2 używania lub odprzedaży przez Klienta jakiegokolwiek z naszych produktów bądź produktu zawierającego nasz produkt

12.1.3 jakiegokolwiek oświadczenia, wypowiedzi, czynu niedozwolonego, działania lub zaniechania, nie wyłączając zaniedbania, a także niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.


12.2 Wszystkie gwarancje lub punkty Regulaminu zgodne z brytyjskim prawem zwyczajowym lub ustawą zostały tutaj pominięte.


12.3 Niniejszy Regulamin nie ogranicza, ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności

12.3.1 za śmierć bądź obrażenia ciała doznane z powodu zaniedbań z naszej strony

12.3.2 za przypadki, w których ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jest prawnie niedopuszczalne, w szczególności za oszustwo lub za świadome wprowadzenie w błąd


12.4 Z zastrzeżeniem punków 12.3 oraz 12.5

12.4.1 Nasza całkowita odpowiedzialność wynikająca z umowy, z czynu niedozwolonego (nie wyłączając zaniedbania lub niedopełnienia ustawowych obowiązków oraz braku należytej staranności), wprowadzenia w błąd, zwrotu, a także z wszelkich innych zdarzeń, do których doszło podczas lub w związku z wykonywaniem umowy lub zawieraniem umowy, z przygotowywaniem lub wysyłaniem zamówienia, wykonywaniem dostawy itp. ograniczona jest do 100 % wartości zamówienia (ceny zamówionego towaru).

12.4.2 Morplan nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, szkody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa powstałe bezpośrednio, pośrednio lub wtórnie w związku z umową, niezależnie od przyczyny ich powstania. Morplan nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, niezależnie od przyczyny ich powstania, związane i niezwiązane z umową.


12.5 Nasza maksymalna odpowiedzialność wynikająca z umowy, z czynu niedozwolonego (nie wyłączając zaniedbania lub niedopełnienia obowiązku ustawowego) oraz z wszelkich innych tytułów w związku z jakąkolwiek szkodą lub stratą w mieniu lub majątku spowodowana wadą dostarczonego przez nas produktu jest ograniczona do kwoty £500,000 w stosunku do wszystkich roszczeń wynikających z tego samego lub w istocie tego samego zdarzenia.


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE DODATKOWE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTAŁY UREGULOWANE W INNYCH POSTANOWIENIACH REGULAMINU

13. Postanowienia ogólne

13.1 Wszystkie nasze prawa i środki zaradcze wyszczególnione w niniejszym Regulaminie nie naruszają innych punktów tego Regulaminu, ani powszechnie obowiązującego prawa.


13.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd, trybunał bądź inny organ administracyjny w całości lub w części za niezgodne z prawem, nieważne, bezskuteczne, nieobowiązujące, niewykonalne bądź bezzasadne zostanie ono wyłączone, przy czym pozostałe punkty będa w dalszym ciągu obowiązywać.


13.3 Strony umowy nie zamierzają poddać egzekucji żadnego postanowienia zawartej pomiędzy nimi umowy osobom trzecim nie będącym stroną umowy na podstawie angielskiej ustawy Prawo Umów z 1999 r. (prawa osób trzecich).


13.4 Wszystkie uwagi dotyczące Regulaminu mogą być przesłane pocztą na adres naszej siedzby lub pocztą elektroniczną.


13.5 Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym Regulaminem Morplan dostępnym w katalogu głównym lub na stronie internetowej.


13.6 Morplan oświadcza, że wszelkie prawa autorskie, prawa dostępu do bazy danych oraz inne prawa własności intelektualnej, przysługują Morplan lub naszym licencjodawcom, co Klient niniejszym akceptuje. Wszystkie prawa zastrzeżone.


13.7 Wszystkie umowy podlegają prawu angielskiemu. A sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszystkich spraw dotyczących i związanych z zawieranymi umowami oraz z dostawą produktów przez Morplan ( z zastrzeżeniem, że to nie wyłącza nam możliwości dochodzenia roszczeń i wytaczania powództwa przed dowolnymi sądami).


13.8 Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym Regulaminie obowiązują w dalszym ciągu po wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

14. Polityka prywatności

14.1 Na stronie internetowej Morplan zastosowano wszelkie środki umożliwiające ochronę informacji dotyczących użytkowników. Poufne informacje podawane przez użytkowników za pośrednictwem strony internetowej są chronione zarówno w trybie on-line, jak i w trybie off-line. Wymagane podczas składania zamówienia informacje poufne (takie jak numer karty kredytowej) są kodowane i chronione przez system szyfrowania najwyższej technologii.


14.2 Morplan stosuje technologie ochrony danych osobowych przed: dostępem nieautoryzowanym, niewłaściwym użytkowaniem, nanoszeniem zmian, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową utratą. Pracownicy Morplan, którzy mają dostęp do danych osobowych Klienta są zobowiązani do szanowania ich poufnego charakteru. By chronić prywatność i bezpieczeństwo podejmujemy także odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości użytkownika przed udostępnieniem danych osobowych lub umożliwieniem dokonania zmiany w zakresie danych osobowych.


14.3 Morplan dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe swoich Klientów. Polityka prywatności stanowi o podstawach pobierania i przetwarzania danych osobowych.


14.4 Polityka prywatności obejmuje także nasze stosunki z dostawcami. Morplan popiera również działania na rzecz ochrony środowiska, które są korzystne dla dobra ogółu. Dążymy także do wykazania naszej społecznej odpowiedzialności i bycia rozpoznawalnym jako lider w dziedzinie ochrony środowiska. Nasze działania w zakresie ochrony środowiska zostaną udostępnione publicznie zarówno w naszej siedzibie jak i w mediach, jeśli będzie to wymagane.


14.5 Nasz Program Zarządzania Środowiskiem określa przedmiot i cele określone poniżej:

14.5.1 Celem Morplan jest zmniejszenie wpływu jego działalności na środowisko. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki użyciu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, służącemu kontrolowaniu, monitorowaniu i ograniczaniu wpływu naszej działalności na środowisko. W powyższym zakresie Morplan będzie postępował zgodnie z przepisami prawa.

14.5.2 Morplan będzie również wspierać, współpracować i zachęcać wszystkich uczestników łańcucha dostaw od dostawców do klientów, w celu współpracy i korzystania z tych działań.

14.5.3 14.4.3. Podejście Morplan jest zdefiniowane przez następujące kroki:

  • Zmniejszenie zużycia
  • Próba ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów
  • Bezpieczna utylizacja odpadów
  • Poszukiwanie alternatyw.

15. Polityka plików Cookies

Pliki cookie przechowują różnego rodzaju informacje tekstowe w celu ułatwienia i przyspieszenia korzystania z funkcjonalności strony internetowej. Służą do zapamiętywania wyborów/ stanów interakcji na stronie, jak i do zbierania danych statystycznych. Używanie plików umożliwia udoskonalanie naszej strony internetowej i tworzenie bardziej spersonalizowanych usług naszym Klientom. Użytkownik rejestrując sie na stronie Morplan wyraża zgodę na używanie plików cookies. Brak akceptacji plików przez użytkownika może skutkować brakiem dostępu do całości lub wybranych działów naszej strony internetowej.